• EN

आ.व. ०८०/८१ को मासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं. महिना राजश्व लक्ष्य जम्मा राजश्व संकलन संकलन (प्रतिशतमा) कैफियत
श्रावण १०११००० ९२९३८६ ९२  
भाद्र ११५१००० १०२२२०९ ८९  
आश्विन १२३९००० २२७३३९९ १८३  
कार्तिक १११६००० १२७२१०३ ११४  
मंसिर ११८१०००  १२७८३२७ १०८  
पुष १०८५०००  ११४२७२६  १०५  
माघ ९५१००० ९३७६१६  ९९   
फाल्गुन १०५३०००  १२३६८१७  ११७  
चैत्र १०२३०००  ९९९३२४ ९८   
१० बैशाख ९३५०००      
११ जेष्ठ १०८४०००      
१२ असार ९८३०००      
 जम्मा १२८१२००० ११०९१९०७ ८७