• EN

वार्षिक प्रगति विवरण

076/077 देखि 079/080 सम्म राजश्वको लक्ष्य र प्रगतिको अवस्था
आ.व. लक्ष्य प्रगति प्रतिशतमा गत आ.व. भन्दा यस आ.व.मा अशुली वृद्धि रकम गत आ.व. भन्दा यस आ.व.मा अशुली वृद्धि प्रतिशत
076/077 34250000 17887273 52.23 0.0  
077/078 23681000 24003189 101.36 6115916.0 34.2
078/079 21033000 13517106 64.27 -10486083.0 -43.7
079/080 28096000 13349104 47.51 -168002.0 -1.2
080/081 12812000   0.00 -13349104.0 -100.0