• EN

दूरदृष्टि/लक्ष्य

दूरदृष्टि, लक्ष्य , मूल्य, मार्गदर्शक सिद्धान्त र रणनीति

 

दूरदृष्टि

“नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक समुनन्तिका लागि उत्कृष्ठ भन्सार सेवा”।

मूल्य/मान्यताः

 • उत्कृष्टता
 • जवाफदेहीता
 • निष्पक्षता
 • पारस्पारिक सद्भाव र शिष्टाचार
 • सदाचार
 • पारदर्शिता
 • कार्य सञ्चालनमा स्थिति अनुकूलनता

प्रभाव/लक्ष्यः

“उत्तरदायी भन्सार प्रशासन”

 

उद्देश्य

सूचना प्रविधिका आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोग मार्फत व्यापार सहजीकरण गर्दै, यथार्थपरक राजस्व संकलन गर्ने र आपूर्ति सृंखलाको अविच्छिन्नता एवं सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा भन्सारको योगदान अभिबृद्धि गर्ने।

उपलब्धि सूचकः

 • व्यापार सहजीकरण
 • यथार्थपरक राजस्व संकलन
 • सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा
 • स्वचालन प्रणाली विकास
 • संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिबृद्धि

नतिजा सूचकः

 • वैध व्यापारलाई सहजीकरण गरिने
 • भन्सार र सरोकारवालाहरु बीच समन्वय, सञ्चार र सहयोग प्रवर्धन गरिने
 • समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणा अवलम्बन गरिने
 • जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गरिने
 • अनुपालनको व्यवस्थापन र स्वेच्छिक अनुपालन प्रवर्धन गरिने
 • यथार्थपरक राजस्व संकलन गरिने
 • जाँचपासपछिको परीक्षणलाई जोखिमा आधारित बनाइने
 • समाजको संरक्षण र सुरक्षालाई टेवा पुर्याउन भन्सारका नीति तथा प्रकृयाहरुको एकीकृत एवं समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन गरिने
 • राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, पर्यावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रका भन्सारबाट सहजीकरण गरिने
 • भन्सार प्रकृयाहरुमा स्वचालन प्रणालीहरुको विस्तार गरिने
 • नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार गरिने
 • स्वचालितरुपमा वैदेशिक व्यापार तथ्यांकको व्यवस्थापन गरिने
 • भन्सारमा आधुनिक पूर्वाधार एवं भौतिक सुविधाको आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने
 • भन्सार प्रशासनमा सदाचार र सुशासन प्रवर्धन गरिने
 • भन्सारको नतिजामूलक योजना सहित व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गरिने