• EN

S.N. Date Title
1 2021-10-24 ‍गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना - (२०७८-०७-०५)
2 2021-10-10 सुनसरी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०६/२२)
3 2021-10-03 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०६/१७)
4 2021-09-30 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०६/१३)
5 2021-09-21 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०६/०५)
6 2021-09-20 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०६/०३)
7 2021-09-20 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०६/०१)
8 2021-09-10 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/२५)
9 2021-09-09 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/२४)
10 2021-09-08 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/२२)
11 2021-09-05 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/१८)
12 2021-09-05 जनकपुर भन्सार कार्यालयको सवारी साधन उठाई लैजाने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/१८)
13 2021-09-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/१६)
14 2021-09-01 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/१६)
15 2021-08-31 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/१५)
16 2021-08-24 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/०८)
17 2021-08-21 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना २०७८/०५/०४)
18 2021-08-18 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०५/०२)
19 2021-08-17 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/३२)
20 2021-08-15 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२९)
21 2021-08-15 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२९)
22 2021-08-11 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२६)
23 2021-08-09 जनकपुर भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२५)
24 2021-08-08 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२४)
25 2021-08-08 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२४)
26 2021-08-08 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२४)
27 2021-08-02 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/१७)
28 2021-08-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/१५)
29 2021-07-30 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/१५)
30 2021-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०५)
31 2021-07-25 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/१०)
32 2021-07-20 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०५)
33 2021-07-19 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०१)
34 2021-07-18 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०३)
35 2021-07-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०१)
36 2021-07-10 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/२४)
37 2021-07-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१५)
38 2021-07-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
39 2021-07-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
40 2021-06-29 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
41 2021-06-27 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/११)
42 2021-06-27 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/११)
43 2021-06-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१०)
44 2021-06-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०२)
45 2021-06-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०२)
46 2021-06-16 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०१)
47 2021-06-13 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/२/३०)
48 2021-05-30 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०२/१२)
49 2021-05-29 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०२/१२)
50 2021-05-17 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/२६)
51 2021-05-11 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/१/२३)
52 2021-05-05 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८।०१।२१)
53 2021-04-29 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/१५)
54 2021-04-27 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/१३)
55 2021-04-23 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)
56 2021-04-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/१/९)
57 2021-04-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)
58 2021-04-21 खरिद प्रकृया रद्ध सम्बन्धी सूचना
59 2021-04-19 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०१)
60 2021-04-13 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/३१)
61 2021-04-13 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/३१)
62 2021-04-09 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२७)
63 2021-04-09 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२५)
64 2021-04-06 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१३)
65 2021-04-06 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२४)
66 2021-03-24 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी संशोधित सूचना (२०७७/१२/११)
67 2021-03-24 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१०)
68 2021-03-24 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१०)
69 2021-03-24 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०९)
70 2021-03-19 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०५)
71 2021-03-19 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०५)
72 2021-03-17 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०४)
73 2021-03-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०२)
74 2021-03-14 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०१)
75 2021-03-14 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०१)
76 2021-03-12 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
77 2021-03-11 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
78 2021-03-11 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
79 2021-03-10 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२५)
80 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
81 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
82 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
83 2021-03-04 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१९)
84 2021-03-02 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१७)
85 2021-03-02 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१७)
86 2021-02-25 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१३)
87 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
88 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०९)
89 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
90 2021-02-23 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/११)
91 2021-02-22 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१०)
92 2021-02-22 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१०)
93 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको सबारी साधन उठाई लैजाने सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०५)
94 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०५)
95 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०४)
96 2021-02-19 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
97 2021-02-17 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०३)
98 2021-02-16 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०४)
99 2021-02-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०३)
100 2021-02-11 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२९)
101 2021-02-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२६)
102 2021-02-10 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२६)
103 2021-02-03 ठाडी भन्सार कार्यालयको सूचना (२०७७/१०/२१)
104 2021-02-03 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१९)
105 2021-02-01 सुनसरी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/११)
106 2021-02-01 भन्सार विभागको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१९)
107 2021-02-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१६)
108 2021-01-24 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/११ं)
109 2021-01-21 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
110 2021-01-20 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
111 2021-01-20 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
112 2021-01-20 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०५)
113 2021-01-20 नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको पुनः लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०४)
114 2021-01-05 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/२०)
115 2021-01-04 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/२०)
116 2020-12-31 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/१५)
117 2020-12-28 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/१३)
118 2020-12-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०७)
119 2020-12-22 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०७)
120 2020-12-22 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०६)
121 2020-12-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२६)
122 2020-12-15 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२८)
123 2020-12-09 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२३)
124 2020-12-06 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१४)
125 2020-12-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
126 2020-12-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
127 2020-11-30 सुठौली भन्सार कार्यालयको हकदावी तथा लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
128 2020-11-30 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१४)
129 2020-11-29 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/११)
130 2020-11-27 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१२)
131 2020-11-26 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/११)
132 2020-11-26 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०९)
133 2020-11-25 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०८)
134 2020-11-24 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०८)
135 2020-11-12 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२७)
136 2020-11-12 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२६)
137 2020-11-03 राजविराज भन्सार कार्यालय लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२१)
138 2020-11-02 राजापुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/१७)
139 2020-11-02 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/१७)
140 2020-10-18 सती भन्सार कार्यालयको शिलबन्दी बोलपत्र (२०७७/०६/२६)
141 2020-10-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२९)
142 2020-10-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२८)
143 2020-10-11 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२३)
144 2020-10-01 राजापुर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/१५)
145 2020-09-27 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/०८)
146 2020-09-23 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (मिति २०७७/०६/०४)
147 2020-09-16 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना : २०७७/५/३०
148 2020-08-26 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना : २०७७/५/१०
149 2020-08-16 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना :२०७७/४/३२
150 2020-08-03 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना - २०७७/०४/१९
151 2020-08-03 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना - २०७७/०४/१८
152 2020-07-30 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
153 2020-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना - २०७७-०४-०६
154 2020-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना २०७७-०४-०४
155 2020-07-16 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना
156 2020-07-09 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०३/२५)
157 2020-07-09 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०३/२५)
158 2020-06-24 मदिराजन्य पदार्थ लिलाम सूचना