• EN

S.N. Date Title
1 2021-08-02 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/१७)
2 2021-08-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/१५)
3 2021-07-30 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/१५)
4 2021-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०५)
5 2021-07-25 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/१०)
6 2021-07-20 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०५)
7 2021-07-19 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०१)
8 2021-07-18 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०३)
9 2021-07-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०१)
10 2021-07-10 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/२४)
11 2021-07-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१५)
12 2021-07-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
13 2021-07-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
14 2021-06-29 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
15 2021-06-27 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/११)
16 2021-06-27 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/११)
17 2021-06-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१०)
18 2021-06-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०२)
19 2021-06-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०२)
20 2021-06-16 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०१)
21 2021-06-13 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/२/३०)
22 2021-05-30 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०२/१२)
23 2021-05-29 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०२/१२)
24 2021-05-17 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/२६)
25 2021-05-11 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/१/२३)
26 2021-05-05 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८।०१।२१)
27 2021-04-29 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/१५)
28 2021-04-27 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/१३)
29 2021-04-23 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)
30 2021-04-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/१/९)
31 2021-04-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)
32 2021-04-21 खरिद प्रकृया रद्ध सम्बन्धी सूचना
33 2021-04-19 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०१)
34 2021-04-13 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/३१)
35 2021-04-13 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/३१)
36 2021-04-09 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२७)
37 2021-04-09 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२५)
38 2021-04-06 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१३)
39 2021-04-06 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२४)
40 2021-03-24 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी संशोधित सूचना (२०७७/१२/११)
41 2021-03-24 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१०)
42 2021-03-24 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१०)
43 2021-03-24 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०९)
44 2021-03-19 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०५)
45 2021-03-19 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०५)
46 2021-03-17 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०४)
47 2021-03-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०२)
48 2021-03-14 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०१)
49 2021-03-14 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०१)
50 2021-03-12 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
51 2021-03-11 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
52 2021-03-11 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
53 2021-03-10 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२५)
54 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
55 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
56 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
57 2021-03-04 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१९)
58 2021-03-02 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१७)
59 2021-03-02 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१७)
60 2021-02-25 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१३)
61 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
62 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०९)
63 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
64 2021-02-23 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/११)
65 2021-02-22 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१०)
66 2021-02-22 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१०)
67 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको सबारी साधन उठाई लैजाने सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०५)
68 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०५)
69 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०४)
70 2021-02-19 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
71 2021-02-17 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०३)
72 2021-02-16 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०४)
73 2021-02-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०३)
74 2021-02-11 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२९)
75 2021-02-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२६)
76 2021-02-10 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२६)
77 2021-02-03 ठाडी भन्सार कार्यालयको सूचना (२०७७/१०/२१)
78 2021-02-03 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१९)
79 2021-02-01 सुनसरी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/११)
80 2021-02-01 भन्सार विभागको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१९)
81 2021-02-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१६)
82 2021-01-24 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/११ं)
83 2021-01-21 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
84 2021-01-20 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
85 2021-01-20 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
86 2021-01-20 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०५)
87 2021-01-20 नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको पुनः लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०४)
88 2021-01-05 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/२०)
89 2021-01-04 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/२०)
90 2020-12-31 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/१५)
91 2020-12-28 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/१३)
92 2020-12-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०७)
93 2020-12-22 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०७)
94 2020-12-22 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०६)
95 2020-12-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२६)
96 2020-12-15 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२८)
97 2020-12-09 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२३)
98 2020-12-06 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१४)
99 2020-12-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
100 2020-12-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
101 2020-11-30 सुठौली भन्सार कार्यालयको हकदावी तथा लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
102 2020-11-30 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१४)
103 2020-11-29 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/११)
104 2020-11-27 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१२)
105 2020-11-26 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/११)
106 2020-11-26 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०९)
107 2020-11-25 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०८)
108 2020-11-24 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०८)
109 2020-11-12 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२७)
110 2020-11-12 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२६)
111 2020-11-03 राजविराज भन्सार कार्यालय लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२१)
112 2020-11-02 राजापुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/१७)
113 2020-11-02 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/१७)
114 2020-10-18 सती भन्सार कार्यालयको शिलबन्दी बोलपत्र (२०७७/०६/२६)
115 2020-10-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२९)
116 2020-10-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२८)
117 2020-10-11 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२३)
118 2020-10-01 राजापुर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/१५)
119 2020-09-27 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/०८)
120 2020-09-23 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (मिति २०७७/०६/०४)
121 2020-09-16 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना : २०७७/५/३०
122 2020-08-26 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना : २०७७/५/१०
123 2020-08-16 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना :२०७७/४/३२
124 2020-08-03 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना - २०७७/०४/१९
125 2020-08-03 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना - २०७७/०४/१८
126 2020-07-30 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
127 2020-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना - २०७७-०४-०६
128 2020-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना २०७७-०४-०४
129 2020-07-16 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना
130 2020-07-09 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०३/२५)
131 2020-07-09 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०३/२५)
132 2020-06-24 मदिराजन्य पदार्थ लिलाम सूचना