• EN

S.N. Date Title
1 2022-08-16 गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न सवारी तथा ढुवानी साधन लिलाम बिक्री गर्ने बारेको २१ दिने सूचना (२०७९/०४/३१)
2 2022-08-16 गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न सवारी तथा ढुवानी साधन लिलाम बिक्री गर्ने बारेको २१ दिने विस्तृत सूचना (२०७९/०४/३१)
3 2022-08-14 कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयको मालवस्तुको लिलाम विक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९-०४-२६)
4 2022-08-11 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको कपडाको लिलाम विक्री सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना (२०७९-०४-२६)
5 2022-08-09 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावि सूचना (२०७९।०४।२२)
6 2022-07-28 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी २१ दिने सूचना(२०७९।०४।१२)
7 2022-07-28 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावि सूचना (२०७९।०४।८)
8 2022-07-28 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०४।१०)
9 2022-07-27 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०४।१०)
10 2022-07-27 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको डाँक बढाबढमा मालवस्तुको बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०४।०९)
11 2022-07-19 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री बारेको सूचना (२०७९।०४।०२)
12 2022-07-18 भन्सार विभागका पूराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढवाट बिक्री गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७९।३।३१)
13 2022-07-17 भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिन आउने सम्बन्धी सूचना (२०७९/०४/०१)
14 2022-07-17 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७९।०३।३१)
15 2022-07-17 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढसम्बन्धी सूचना (२०७९।०३।३१)
16 2022-07-17 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावि सम्वन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०३।३२)
17 2022-07-14 गौर भन्सार कार्यालयको दोश्रो पटकको ७(सात) दिने सूचना (२०७९।०३।२९)
18 2022-07-14 तातोपानी भन्सार कार्यालयको ६० दिन नाघेका मावलवस्तु छुटाइ लैजाने सम्बन्धि सूचना (२०७९।०३।२८)
19 2022-07-13 गौर भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानसम्बन्धी दोश्रो पटकको ७(सात) दिने सूचना (२०७९।०३।२८)
20 2022-07-11 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलामसम्वन्धी सूचना
21 2022-07-11 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्रीको सिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी १५ दिने सूचना(२०७९।०३।२३)
22 2022-07-11 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना (२०७९।०३।२७)
23 2022-07-07 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी पन्ध्र दिने सूचना(२०७९।०३।२३)
24 2022-07-07 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको डाँक बढाबढमा मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी तेश्रो पटककको सूचना(२०७९।०३।२३)
25 2022-07-05 मेची भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना (२०७९।०३।२१)
26 2022-07-04 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्वन्धी सूचना (मिति २०७९।०३।१५)
27 2022-07-03 ठाडी भन्सार कार्यालय, सिरहाको हकदावी गर्न आउने सम्वन्धी १५ दिने सूचना
28 2022-06-29 भन्सार एजेन्टको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । (२०७९/०३/१५)
29 2022-06-26 छुट अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (२०७९/०३/१२)
30 2022-06-26 दरखास्त फारम रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना
31 2022-06-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको मालवस्तुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सूचना
32 2022-06-22 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सूचना(२०७९।०३।०७)
33 2022-06-22 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको सिलवन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्री सम्वन्धी सूचना(२०७९।०३।०८)
34 2022-06-21 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्रीको सिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी ७ दिने सूचना
35 2022-06-19 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्वन्धी सूचना (मिति २०७९।०३।०२)
36 2022-06-17 पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७९/०३/०३)
37 2022-06-17 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्वन्धी १५ दिने सूचना २०७९।०३।०१
38 2022-06-17 सुठौली भन्सार कार्यालय -खुल्ला बोलकबोल बाट सामान लिलाम बढाबढको १५ दिने सूचना २०७८-०२-३०
39 2022-06-17 सुठौली भन्सार कार्यालय -खुल्ला बोलकबोल बाट सामान लिलाम बढाबढको ७ दिने सूचना २०७८-०२-३०
40 2022-06-17 सुठौली भन्सार कार्यालय - सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम सम्बन्धी ७ दिने सूचना २०७९-२-३०
41 2022-06-07 राजविराज भन्सार कार्यालय तिलाठीको लिलाम हुने मिति सम्वन्धी सूचना २०७९।०२।२२
42 2022-06-07 राजिबराज भन्सार कार्यालय वेल्हीको हकदावी सम्वन्धी सूचना २०७९।०२।२०
43 2022-06-07 राजिबराज भन्सार कार्यालय तिलाठीको १५ दिने लिलाम सम्वन्धी सूचना २०७९।०२।२२
44 2022-06-07 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढ सम्वन्धी १५ दिने सूचना २०७९।०२।२३
45 2022-06-01 राजविराज भन्सार कार्यालय - सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम सम्बन्धी १५ दिने सूचना २०७९-२-१६
46 2022-06-01 राजविराज भन्सार कार्यालय - सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम सम्बन्धी १५ दिने सूचना २०७९-२-१६
47 2022-06-01 राजविराज भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना २०७९-२-१२
48 2022-06-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना 2079-02-16
49 2022-05-30 भन्सार एजेन्टको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९/०२/१६)
50 2022-05-20 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी गर्ने सम्वन्धी १५ दिने सूचना(२०७९।०२।०२)
51 2022-05-20 गौर भन्सार कार्यालयको खुला बोलकबोलद्वारा मालवस्तुको लिलाम विक्री सम्वन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०२।०२)
52 2022-05-20 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्री गर्ने बारेको ७ दिने सूचना(२०७९।०२।०६)
53 2022-05-19 सर्लाही भन्सार कार्यालयको सिलवन्दी पत्रद्वारा लिलाम विक्रीको सूचना (२०७९/०२/०४)
54 2022-05-11 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सिलवन्दी पत्रद्वारा लिलाम विक्रीको सूचना २०७९।०१।२८
55 2022-05-11 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढ सम्वन्धी १५ दिने सूचना २०७९।०१।२७
56 2022-05-11 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना २०७९।०१।२७
57 2022-05-09 वीरगंज भन्सार कार्यालयको खुल्ला बोलकबोलद्वरा विभिन्न मालवस्तुहरु लिलाम बढाबढ बारेको १५ दिने सूचना (२०७९/०१/२५)
58 2022-05-09 सुठौली भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम बिक्री गर्ने बारेको १५ दिने सुचना (२०७९/०१/२६)
59 2022-05-08 सुठौली भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७९-०१-२५
60 2022-05-08 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना २०७९-०१-२३
61 2022-05-04 विराटनगर भन्सार कार्यालय - भवन लिलाम सम्बन्धी सूचना २०७९-०१-२०
62 2022-05-02 गौर भन्सार कार्यालयको विभिन्न मालवस्तु हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/१८)
63 2022-05-02 राजविराज भन्सार कार्यालय - हकदावी सम्बन्धी ७ दिने सूचना २०७९-१-१६
64 2022-05-02 राजविराज भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना २०७९-१-१६
65 2022-04-29 गौर भन्सार कार्यालयको विभिन्न मालवस्तु लीलाम बिक्रीको १५ दिने सूचना (२०७९/०१/१५)
66 2022-04-28 भद्रपुर भन्सार कार्यालय - सामान लीलाम गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९/०१/१४)
67 2022-04-26 जनकपुर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/१२ ) 
68 2022-04-25 भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
69 2022-04-25 गौर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/११)
70 2022-04-25 भद्रपुर भन्सार कार्यालय - सामान लीलाम गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९/०१/११)
71 2022-04-24 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/०८)
72 2022-04-22 वीरगंज भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम बिक्री गर्ने बारेको ७ दिने सुचना (२०७९/०१/०७)
73 2022-04-22 भद्रपुर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/०८)
74 2022-04-22 वीरगंज भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम बिक्री गर्ने बारेको १५ दिने सुचना (२०७९/०१/०८)
75 2022-04-20 तातोपानी भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान् को सूचना (२०७९/०१/०६)
76 2022-04-19 जनकपुर भन्सार कार्यालय- हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०१।०४)
77 2022-04-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम बिक्री गर्ने बारेको १५ दिने सुचना - (२०७९/०१/०४)
78 2022-04-15 राजविराज भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्रको १५ दिने सूचना २०७८-१२-३०
79 2022-04-13 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको सवारी / ढुवानी साधनहरुको लिलाम बिक्रीको सूचना(२०७८/१२/२२)
80 2022-04-12 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको सवारी साधन तथा काठ लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना - (२०७८/१२/२९)
81 2022-04-11 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१२/२७)
82 2022-04-08 परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
83 2022-04-06 सर्लाही भन्सार कार्यालयको ३५ दिने लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र सूचना (२०७८-१२-१९)
84 2022-04-04 महेशपुर भन्सार कार्यालयको सवारी साधनहरु तथा मालवस्तु लीलाम बिक्रीको सूचना (२०७८/१२/१७)
85 2022-04-03 भन्सार एजेन्ट को परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना (२०७८/१२/२०)
86 2022-03-31 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१२/१७)
87 2022-03-30 तातोपानी भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान् को सूचना (२०७८/१२/१३)
88 2022-03-29 आन्तरिक परिवहनको लागि सडक मार्ग तोकिएको सूचना
89 2022-03-24 तातोपानी भन्सार कार्यालयको लीलाम बढाबढ हुने बारेको सूचना (२०७८/१२/०९)
90 2022-03-24 जनकपुर भन्सार कार्यालय- हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१२/०८)
91 2022-03-22 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१२/०७)
92 2022-03-16 प्रेस विज्ञप्ती - भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी २०७८ फागुन २९ र ३०
93 2022-03-11 परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७८-११-२७
94 2022-03-09 सुठौली भन्सार कार्यालय -मालवस्तु लिलाम सम्बन्धी सूचना २०७८-११-२३
95 2022-03-02 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना २०७८/११/१७
96 2022-03-02 परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
97 2022-02-24 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/११/१२)
98 2022-02-22 भन्सार उप-समितिको सूचना
99 2022-02-21 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना २०७८/११/०८
100 2022-02-17 परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
101 2022-02-15 सेवाकालिन तालिम सम्बन्ध सूचना - २०७८/११/०२
102 2022-02-14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
103 2022-02-11 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१०/२८)
104 2022-01-26 प्रेस विज्ञप्ती - ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस
105 2022-01-02 भन्सारमा विद्युतीय भुक्तानी लागू भएको सम्बन्धमा
106 2021-09-20 सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धी सूचना, २०७८
107 2021-08-25 भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना, २०७८-८३
108 2021-08-15 आ. ब. २०७८/७९ का लागि नविकरण भएका वण्डेड वेयर हाउसको विवरण
109 2021-05-21 कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तु शीघ्र जाँचपास कार्यविधि, २०७८
110 2021-03-10 वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको वेरुजू सम्बन्धी सूचना
111 2020-12-18 महानिर्देशकज्यू र तातापानी भन्सार कार्यालयका प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
112 2020-07-20 अनलाइन मार्फत EXIM Code को नवीकरण गर्न सकिने सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
113 2020-07-05 कोभिड १९ महामारीको समयमा भन्सार कार्यालयले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि
114 2020-06-16 विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा