कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

डाउनलोड्सहरू

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण कागजात
२०७४-०८-०४ महसुल दर एकीकृत महसुल दरवन्दी २०७४
२०७३-०७-१९ ऐन तथा नियमहरु न्यून बीजकीकरण भएका मालवस्तु खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
२०७३-०१-१३ अन्य List of Documents Needed for Importation
२०७२-०८-१३ अन्य देशको वर्तमान आर्थतक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यनीतिसम्बन्धी स्वेतपत्र
२०७२-०५-३१ महसुल दर एकिकृत भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
२०७२-०५-२९ महसुल दर भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
२०७२-०५-२९ महसुल दर Customs Tariff 2015/2016
२०७२-०४-१९ ऐन तथा नियमहरु भन्सार सम्बन्धी ऐन, नियम संग्रह २०७२
२०७२-०४-१९ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०७२
१० २०७१-०७-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०७१
११ २०७१-०६-३१ महसुल दर Nepali Yekikrit Darbandi 2071
१२ २०७१-०६-२६ महसुल दर भन्सार महसुल दरबन्दी आ. ब. २०७१/ २०७२
१३ २०७१-०५-२० ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०७१।७२
१४ २०७०-११-२५ महसुल दर Yekikrit darbandi 2070
१५ २०७०-१०-१२ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०७०।७१
१६ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६६
१७ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६५
१८ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६४
१९ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६३
२० २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०६७
२१ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०६८
२२ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु सबै भन्सार सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली
२३ २०७०-१०-१९ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०६९/७०
२४ २०७०-१०-१९ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०६८/६९