आर्थिक बर्ष २०७२/७३ श्रावन महिनाको मासिक वैदेशिक व्यापार तथ्यांक सम्बन्धी सूचना

भन्सार विभागवाट तयार गरिने आयात, निर्यात, वैदेशिक व्यापार सन्तुलन तथा राजश्व संकलन सम्वन्धी तथ्याङ्कहरु निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएका छन । यस अन्तर्गत चालु आ.व. र गत आ.व.को यस समिक्षा अवधिमा आयात तथा निर्यात भएका वस्तुहरुको परिणाम, मूल्य तथा सो वाट प्राप्त भएका राजश्वको तुलनात्मक विवरण
समावेश छन ।


१) आयात

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का श्रावण महिनामा गत आ.व. का श्रावण महिनाका तुलनामा कुल वस्त आयात ४.४प्रतिशतल घटेर रु. ६२ अब ७५ करोडमा सिमित भएका छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल आयात  रु.६५ अब ६४ करोड रहेका थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यमा आएका ह्रास, खाने तेल, कच्चा पाल्म तेल, ईलेक्टीक उपकरण र सिमेन्ट तथा किलंकर लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेका कारण समीक्षा अवधिमा कुल आयातका वृद्धिदर कम रहन गएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा कुल वस्त आयात अघिल्ला महिनाका तुलनामा १५.० प्रतिशतल घटेको  छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार महिनाका यस्ता आयात रु. ७३ अव ८० करोड रहेका थियो ।

कुल आयातमध्य भारतबाट भएका आयात अघिल्लो आ.व. का श्रावण महिनामा ४० अव रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का श्रावण महिनामा रु. ४१ अर्व २१ करोड कायम भइ ३.० प्रतिशतल वढेका छ । मुख्यतयाः फलाम तथा स्पात, सवारी साधन तथा तीनका पाटपूर्जा, ईलेक्ट्रीकल उपकरण, मलखाद लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेका कारण भारतबाट भएका आयात बढेको हो  ।

साथै, चीनबाट भएका आयात अघिल्लो आ.व. का श्रावण महिनामा ७ अव १७ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का श्रावण महिनामा रु. ८ अर्व ३४ करोड पुगी  १६.४३ प्रतिशतल वृद्धि भएका छ । मुख्यतयाः फलाम तथा स्पातका सामग्री, तयारी कपडा, उनी धागा तथा ईलेक्ट्रीकल उपकरण लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेका कारण चीनबाटका आयातमा वृद्धि भएका हो ।

त्यसैगरी, अन्य मुलुकबाट भएका आयात अघिल्लो आ.व. का श्रावण महिनामा १८ अर्व ४७ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का श्रावण महिनामा रु. १३ अव २० करोड मा सिमित भई २८.५ प्रतिशतको उच्च दरल गिरावट भएका छ । विशेषगरी खान तेलका कच्चा पदार्थ, हवाईजहाज तथा तीनका पाटपूर्जा, ईलोक्ट्रोनिक्स सामग्री र औषधि लगायतका वस्तुहरुको आयात घटका कारण अन्य मुलुकबाट भएका आयात घटेका हो ।२) निर्यात

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का श्रावण महिनामा गत आ.व. का श्रावण महिनाका तुलनामा कुल वस्त निर्यात ३.७३ प्रतिशतले घटन गई रु. ६ अब ४७ करोडमा सीमित भएका छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्ता निर्यात रु. ६ अब ७२ करोड रहेका थियो । मुख्यतयाः फलाम तथा स्पात तथा तीवाट निर्मित सामग्री, विविध रसायनिक वस्तुहरु, हस्त निर्मित पोशाकहरु, सूर्ती तथा जदा र छाला लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको कारण समीक्षा अवधिमा कुल निर्यात कम रहन गएका हो ।

चालू आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा कुल वस्त निर्यात अघिल्ला महिनाका तुलनामा १२.०३ प्रतिशतल बढेका छ । अघिल्लो वर्षको असार महिनाको निर्यात रु. ७ अव ३६ करोड रहेका थियो ।

कुल वस्त निर्यातमध्य भारत तर्पmको निर्यात अघिल्लो आ.व.का श्रावण महिनामा ४ अर्व ५ करोड रहेकोमा समिक्षा अबधिमा ६.१८ प्रतिशतल घटन गइ ३ अर्व ८० करोडमा सीमित भएका छ । मुख्यतयाः फलाम तथा स्पात तथा तीवाट निर्मित सामग्रीहरु, विविध रसायनिक वस्तुहरु, हस्त निर्मित पोशाकहरु, तयारी खानेकुराहरु लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको कारण समीक्षा अवधिमा भारत तर्फका निर्यात घटेका हो ।

चीनतर्फका निर्यात अघिल्ला वर्षका सोही अवधिमा ११ करोड ५८ लाख रहेकोमा समीक्षा अवधिमा २४.५६ प्रतिशतल घटेर ८ करोड ७३ लाखमा सीमित रहेका छ । छाला, तामा र सोवाट निर्मित सामग्रीहरु, जडिवुटी, तयारी खानेकुराहरु लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको कारण समीक्षा अवधिमा चीन तर्फको निर्यात घटेको हो ।

त्यस्तै, अन्य मुलुकतर्फका निर्यात अघिल्लो वर्षका सोही अवधिमा सोही अवधिमा २ अर्व ५५ करोड रहेकोमा समीक्षा अवधिमा २९.६४ प्रतिशतले ह्रास आई १ अव ८० करोड सीमित रहेका छ । छाला, तयारी पोशाक, चिया कफी आदि वस्तुहरुको निर्यात घटेको कारण अन्य मुलुकतर्फका निर्यात घटेको हो ।३) व्यापार सन्तुलन

समीक्षा अवधिमा कुल वस्त व्यापार घाटा ४.५ प्रतिशतल ह्रास भई रु. ५६ अब २८ करोड पुगेका छ । अघिल्लो वर्षका सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा ५८ अब ९२ करोड  रहेको थियो ।

कुल वस्त व्यापार घाटामध्ये समीक्षा अवधिमा भारत र चीनको का व्यापार घाटा क्रमशः ४.१ प्रतिशत र ५.८ बढी ३७ अर्व ४१ करोड र ७ अर्व ४७ करोड पुगेका छ  भने अन्य मुलुकको व्यापार घाटामा २८.३ प्रतिशतल ह्रास आई ११ अव ४० करोड कायम भएका छ ।अघिल्लो वर्षका सोही अवधिमा भारत, चीन र अन्य मुलुकसँगका व्यापार घाटा क्रमशः ३५ अर्व ९५ करोड, ७अर्व ५ करोड र १५ अव ९१ करोड रहेका थियो ।४) राजश्व संकलन

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का श्रावण महिनामा कुल राजश्व लक्ष्य रु. १३ अव २९ करोड ८७ लाख रहेकोमा ४.१ प्रतिशतले अधिक संकलन भई रु. १३ अर्व ८४ करोड ३६ लाख पुगेका छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. १३ अव २० करोड ३१ लाख कुल राजश्व असुली भएका थियो ।

त्यस गरी समीक्षा अवधिमा भन्सार राजश्वका लक्ष्य रु. ५ अव ३९ करोड ३२ लाख रहेकोमा १०.५ प्रतिशतल अधिक संकलन भई रु. ५ अर्व ९६ करोड १९ लाख पुगेका छ । अघिल्लो वर्षका सोही अवधिमा रु. ५ अर्व ३६ करोड ५६ लाख भन्सार राजश्व असुली भएका थियो ।

यस अवधिमा मू.अ.कर का लक्ष्य रु. ६ अव १४ करोड ८२ लाख रहेकोमा ०.५ प्रतिशतल न्यून संकलन भइ रु. ६ अर्व ११ करोड ६६ लाख पुगेका छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. ६ अर्व ३१ करोड ४१ लाख मू.अ.कर असुली भएको थियो ।


समीक्षा अवधिमा अन्तः शुल्कका लक्ष्य रु. १ अव ७५ करोड ७२ लाख रहेकोमा ०.४ प्रतिशतल अधिक संकलन भई रु. १ अर्व ७६ करोड ५१ लाख पुगेका छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. १ अर्व ५२ करोड ३३ लाख अन्तः शुल्क असुली भएका थियो ।५) उपरोक्त विवरण नेपालका प्रमुख एघार वटा भन्सार नाकाहरुवाट कारोवार भएका वस्तुहरुका आधारमा तयार गरिएको प्रारम्भिक अनुमान हो । आर्थिक वर्षको अन्तमा अन्य नाकाहरुवाट विवरण समावेश गरी वस्त व्यापार तथ्याङ्कका अन्तिम आँकडाहरु तयार गरिनेछ । वैदेशिक सेवा व्यापार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका आँकडाहरु भन्सार नाका मार्फत कारोवार नहुने हुँदा यसमा समावेश गरिएको छैन ।

६) भन्सार विभागल तयार गन वैदेशिक व्यापार सम्वन्धी आँकडाहरु संयुक्त राष्ट्र संघले सिफारीस गरेका Internatonal merchandise trade statistics: concepts and definations, revision II तथा विश्व भन्सार संगठनल विकास गरेको Harmonized classification system of traded products मा आधारित छन ।
२०७२ साल भाद २१ गत सोमवार
भन्सार विभाग, तथ्याङ्क विश्लेषण शाखा
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ ।
www.customs.gov.np