नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजी गुण्टा, झिटी भारी सम्बन्धी सुचनामा तोकिए बमोजिम नेपाली यात्रुहरुले ल्याउने एल.सी.डी, प्लाज्मा वा एल.इ.डी टेलिभिजनमा भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर नलागाइ देहाय बमोजिम एकमुष्ट रकम भन्सार महसुल बापत असुल गरिनेछ |

 

Download(s):